Privacy statement (AVG) voor klanten en relaties

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de LOTUSkring Assen verwerkt voor haar klanten   en relaties. Indien je opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: Het secretariaat van de LOTUSkring Assen, gevestigd aan Snellingerdijk 36 te Oosterwolde bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0651812236 of via het algemene emailadres info@lotus-assen.nl

Verwerking

In het kader van een opdracht of anderszins kán de LOTUSkring Assen een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:
Voor- en achternaam                                                                                                                                                            (post)adres                                                                                                                                                                                                   Telefoonnummer                                                                                                                                                                                         E-mailgegevens                                                                                                                                                                                            Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en het secretariaat van de LOTUSkring Assen.
Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven.
Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies. Een voorbeeld is de direct mailing aan klanten met een opdracht voor energie advies.

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen de LOTUSkring Assen gebruikt worden door andere medewerkers Penningmeester, Voorzitter.

Opzegging en intrekking

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens.

page1image17584

Bewaartermijnen

De LOTUSkring Assen bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie.
Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de LOTUSkring Assen een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attendering op phishing en andere cybercrime enz.
Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Het betreft bijvoorbeeld een ICT bedrijf zijn. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

Via het algemeen emailadres info@lotus-assen.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan   de LOTUSkring Assen, t.a.v. het secretariaat;

Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een email verzonden worden aan info@lotus- assen.nl t.a.v. het secretariaat;

Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadresinfo@lotus-assen.nl verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen  3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie kan te allen tijde worden toegezonden.

page2image18432page2image18592page2image18752page2image18912

De LOTUSkring Assen , Secretariaat K. Baron – Grit , 23 mei 2018