Veiligheid van de LOTUSslachtoffers

Veiligheid                 http://www.knutselopdrachten.nl/knutselen/knutseltips/veiligheid/veilig%20knutselen.jpg                                


Omdat we bij de oefeningen / lessen de werkelijkheid zo goed mogelijk proberen na te bootsen, komen we natuurlijk regelmatig op "vreemde" plaatsen terecht. Soms in al half afgebroken gebouwen of in al half gesloopte auto's. Om onszelf en de hulpverleners niet in gevaar te brengen, houden wij als LOTUSslachtoffers de volgende regels in acht:

Aandachtspunten:

 • Breng uzelf niet in gevaarlijke situaties. Neem voldoende maatregelen voor eigen veiligheid en die van anderen. Kijk altijd of er een weg is voor u en anderen om uit een gevarenzone te ontsnappen. Neem ruim de tijd om dit uit te zoeken.
 • Ga niet zonder meer in een met rook gevulde ruimte zitten of liggen. Ga na waardoor de rook wordt veroorzaakt. Ga niet in een rookruimte zitten of liggen zonder toereikende adembescherming.
  Ook oefenrook is schadelijk.
 • Kijk uit voor bepaalde ensceneringen, zoals glasscherven, stukken (scherp) ijzer, scherpe voorwerpen enzovoort.
 • Laat u niet zonder meer gebruiken als drenkeling. Het gevaar van onderkoeling is al gauw aanwezig.          Sta erop dat er (ook) voor u speciale beschermende kleding is.
 • Kijk uit bij brandweeroefeningen. Bij bewusteloze slachtoffers kunnen brandweerlieden per ongeluk tegen uw hoofd schoppen. Ga niet achter een deur liggen. Tijdens het vervoer kan een persluchtmasker onzacht tegen uw hoofd stoten.
 • Gebruik geen huidonvriendelijke grimematerialen. Controleer daarom zorgvuldig of u ertegen kunt.            Zo niet, gebruik dit materiaal dan niet en probeer ander materiaal.
 • Lees altijd vooraf de etiketten op flesjes en potjes.
 • Pas op voor het inademen van giftige dampen (bijvoorbeeld bij het branden van lijm voor een bepaalde derdegraads verbranding).
 • Neem geen capsules met bloedpoeder of ander grimemateriaal in uw mond als u niet weet of het is goedgekeurd.
 • Gebruik geen terpentine, wasbenzine of andere huidonvriendelijke stoffen om de grime te verwijderen.
 • Let erop dat de eerstehulpverlener geen vloeistof, suiker(klontjes) of andere voorwerpen in uw mond stopt tijdens het uitbeelden van bewusteloosheid. Maak een afspraak met de arts-docent en/of instructeur Eerste Hulp, dat er tijdig wordt ingegrepen.
 • Zorg ervoor dat bij vervoer over een trap of vanuit een toren of iets dergelijks, altijd iemand aanwezig is die de veiligheid tijdens het vervoer in de gaten houdt.
 • Controleer vóór de aanvang van een les of oefening of de eerstehulpverleners en andere hulpverleners op de hoogte zijn van het codewoord "no play". Het kan uw leven redden.

Na de les:

 • Al het afval na afloop van de les of oefening in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • De grimeerruimte én de wasplaats (fonteintje) schoon en zonder bloedsporen of ander grimemateriaal achterlaten.
 • Alle gebruikte ensceneringsmaterialen na afloop weer terugplaatsen op de plaats waar u deze heeft gehaald.
 • Niet roken op plaats(en) waar dit niet is toegestaan, dus ook niet in de aangewezen grimeruimte.

Stoornissen/letsels die een LOTUSslachtoffer niet mag uitbeelden:

 1. Hyperventilatie
  Het uitbeelden van hyperventilatie kan hyperventilatie veroorzaken. Ook het intensief in- en uitademen bij bepaalde uitbeeldingen (dreigende flauwte of overstuur zijn) moet eveneens achterwege worden gelaten, omdat ook hiermee hyperventilatie kan worden opgeroepen.
 2. Oogletsels
  LOTUSslachtoffers moeten zeer alert zijn als het gaat om het uitbeelden van oogletsels. Hoewel het grimeren en uitbeelden van een oogletsel zeer spectaculair kan zijn, moeten de gevaren niet worden onderschat. Het is beslist niet toegestaan om bepaalde middelen zoals glycerine, uiensap, kunstbloed enzovoort in het oog aan te brengen om een bepaald effect te bereiken.
 3. Flauwvallen
  Flauwvallen vanuit een staande positie of vanaf een stoel is af te raden. Vaak bezeert u daarbij armen en/of benen. Het veiligst is het om, zittend op een stoel, onderuit tegen de leuning van de stoel te zakken.
 4. Het maken van echte letsels
  Het is verboden echte letsels te maken, zoals een snijwondje of het schroeien van haren.

Eerste hulp die schade kan toebrengen aan de gezondheid van het lotusslachtoffer bij:

 1. Verslikking
  Het slaan tussen de schouderbladen evenals het toepassen van buikstoten mag niet worden uitgevoerd bij
  een LOTUSslachtoffer. Het is voldoende als de plaats waar geslagen moet worden en de vuist moet worden geplaatst wordt aangegeven.
 2. Het in stabiele zijligging brengen van een bewusteloos "slachtoffer"
  Het omhoog brengen van een arm langs het hoofd en het opvangen van het hoofd vragen de bijzondere aandacht van het LOTUSslachtoffer. Als deze handelingen ruw worden uitgevoerd, kan dit pijnlijke gevolgen hebben voor het LOTUSslachtoffer. Het is daarom zaak op een ruwe behandeling bedacht te zijn en in ernstige gevallen het spel te onderbreken.
  Het is beslist ontoelaatbaar om tijdens het uitbeelden van de bewusteloosheid een voorwerp (snoepje) of vloeistof (namaakbraaksel) in de mond te nemen. Zodra er door de eerstehulpverlener water, suiker enzovoort in de mond van het LOTUSslachtoffer wordt ingebracht, moet onmiddellijk met acteren worden gestopt.
 3. Ondersteunend verplaatsen
  Ook bij het ondersteunend verplaatsen over een korte afstand kan letsel worden opgelopen. Als de eerstehulpverlener langer is dan het LOTUSslachtoffer of als de ondersteuning niet op de juiste wijze plaatsvindt, hangt het LOTUSslachtoffer met het volle gewicht aan de arm die om de nek van de eerstehulpverlener ligt. Het is dan aan te raden onmiddellijk te stoppen en zelf of in overleg met de docent/instructeur correcties aan te brengen.
 4. Vervoeren van LOTUSslachtoffers
  Zowel tijdens het opbinden van een LOTUSslachtoffer op een draagbaar als hij bij het naar beneden takelen via een trap in een hoog gebouw of van een grote hoogte, moet vooraf worden nagegaan of er een deskundige aanwezig is die kan ingrijpen als er iets misgaat. 
 5. Reanimeren
  Op het LOTUSslachtoffer mag geen reanimatie worden toegepast. U dient er op toe te zien dat de hulpverlener/cursist hier ook niet aan begint.

Andere zaken, waarop moet worden gelet:

 1. Rook
  Bij bepaalde oefeningen wordt een rookmachine gebruikt. Het liggen of zitten in een ruimte gevuld met rook zonder enige bescherming is af te raden. Als de rook wordt veroorzaakt door brandend materiaal zoals hout, banden, textiel, enzovoort is het gevaarlijk om deze rook in te ademen. Als het LOTUSslachtoffer wordt gevraagd om op te treden in (kunstmatige)rook dan zal hij/zij hier tegen beschermd moeten worden.  Hiervoor zijn adem beschermingsmiddelen beschikbaar zoals: een mondmasker klasse FFP2 óf een gelaatsmasker met filterbus klasse A2P3. Dit afhankelijk van de concentratie van de rook én de tijd die het LOTUSslachtoffer in de, met rook gevulde, ruimte moet verblijven.
  Voor deze adembeschermingsmiddelen moet u, volgens de Arbowet artikel 3 lid b en artikel 44, zorgdragen.Het LOTUSslachtoffer is op zijn/haar beurt verplicht om het adembeschermingsmiddel   te gebruiken.

 2. "No play" 
  Onze LOTUSslachtoffers streven er naar om zo realistisch mogelijk op te treden, echter kan het LOTUSslachtoffer ook echt iets krijgen.Als een LOTUSslachtoffer "NO PLAY" zegt is er daadwerkelijk iets aan de hand. Het spel moet dan direct stopgelegd worden en er dient daadwerkelijk hulp worden verleend. Zorg er voor dat "NO PLAY" ook bij de hulpverleners/cursisten bekend is.
  Uiteraard weet u als instructeur wat het LOTUSslachtoffer moet uitbeelden. Als deze hier van afwijkt én niet kan reageren dan moet u ervan uitgaan dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.